Ako sa darí s našimi učebnicami v Batizovciach

Základná škola v Batizovciach je jednou z tých, kde učia informatiku napriek iŠVP už od 2. ročníka. Vďaka tomu si už tento rok vyskúšali nové prostredie AAškolyTúto školu poznáme trošičku viac aj vďaka p. učiteľke Žanke Fabianovej, ktorá o svojich žiakoch vie rozprávať s veľkou láskou a pochopením a vidí potenciál aj tam, kde mnohí ľudia očakávajú len problémy a nezáujem.

Som veľmi šťastná, že túto pani učiteľku poznám osobne. A jej deťom odkazujeme, že aj keď nemáme tú možnosť vidieť ich priamo na hodine, ako pracujú, máme z nich veľkú radosť a sme na ne nesmierne hrdí. Veľmi si vážime, že spoznávate svet informatiky práve vďaka nám a že vám prinášame radosť z poznávania.

Tu je pohľad z Batizoviec na naše učebnice po roku používania:

„Ďakujem za jedinečný nápad realizovať hodiny Informatiky práve prostredníctvom Vašej elektronickej učebnice. Keďže „poslaním vyučovania informatiky/informatickej výchovy na 1. stupni ZŠ  je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a tokom informácií v počítačových systémoch“ považujem práve Vašu eUčebnicu za ideálny spôsob zoznamovania sa s počítačom a možnosťami jeho využitia v každodennom živote.

Tak jasné a jednoduché riešenie, ale zároveň najkomplexnejšie k obsahu daného predmetu. Potvrdila som si Vaše slová, ktorými ste začínali svoje workshopy – „Prečo vyučovať  informatiku z klasických tlačených učebníc, keď celý edukačný proces môže byť realizovaný práve prostredníctvom počítačových programov?“

Samozrejme, že som sa v úvode obávala toho, či dokážem byť kvalitným  poradcom a sprievodcom takejto výučby a či to nebude pre žiakov veľmi náročné. Opak je pravdou. Jediné, čo sme museli zmeniť, boli stereotypné prístupy a pohľady na výučbu informatiky.

Postavičky, ktoré sprevádzajú žiakov počas celého roka sa stali milými priateľmi vo výučbe. V škole máme 70% žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí s radosťou objavovali nové programy a počúvali rady a návody ako s nimi pracovať. Jediný problém v porovnaní s ostatnými žiakmi mali len pri čítaní s porozumením. Na zoznámenie sa s niektorými novými informáciami potrebovali viac času. Ale vzhľadom na to, že našou snahou je rozvíjať u detí aj čitateľské zručnosti a čítanie s porozumením, ktoré sa odzrkadľuje vo všetkých testovaniach na Slovensku, považujem túto skúsenosť za prínosnú a potrebnú. Žiaci sa postupne stali samostatnými do takej miery, že v PC učebni nastalo tiché, tvorivé pracovné tempo a  učiteľ zastúpil len pozíciu facilitátora a hodnotiteľa. Krásne grafické spracovanie pútavou formou vťahovalo žiakov do krajiny digitálneho sveta. Už samotný názov „InFóoorMatika s Alexandrou“ indikuje zábavu, inováciu, kooperáciu, kreativitu a originalitu. Pre učiteľov poskytuje metodické návody a prípravy na jednotlivé vyučovacie hodiny. V každom prípade dostáva pedagóg hotové materiály, pomôcky a prípravy. A čo je najpodstatnejšie – spokojných, tvorivých a vzdelaných žiakov.

Ďakujem tvorcom a teším sa na ďalšiu spoluprácu!

 

PaedDr. Janette Fabianová

koordinátor informatizácie

ZŠ Batizovce“