Programujeme v Pythone – nová eUčebnica pre SŠ

Chcete spoznať nový populárny programovací jazyk? Viete, že s programovacím jazykom Python pracujú aj v Googli, Faceboooku i CERN-e? Ponúkame vám eUčebnicu, ktorá dodržiava nielen didaktické zásady, ale zároveň aj podporuje kreativitu a hravosť, ktorá je v každom z nás. Učebnicu Programujeme v Pythone Vám teraz prinášame aj v prostredí Moodle ako eUčebnicu.

Autor učebnice – Mgr. Peter Kučera, vyučuje 17 rokov informatiku na 1. súkromnom gymnáziu v Bratislave. Učebnica vychádza z potrieb aktívnych učiteľov, ktorí sa stretávajú v Klube učiteľov informatiky pod jeho vedením. Svoje skúsenosti z vyučovania programovania v rôznych programovacích jazykoch využil aj pri tvorbe učebnice. Záleží mu na zvyšovaní kvality predmetu informatika, preto aktívne spolupracuje na vytváraní vzdelávacích programov, posudzovaní učebníc aj príprave budúcich učiteľov. Spolupracuje so Štátnym pedagogickým ústavom, Národným ústavom certifikačných meraní a inými inštitúciami a školami.

eUčebnica je vytvorená v prostredí Moodle na báze eLearningu s upraveným grafickým prostredím. Svojím rozsahom pokrýva základný kurz programovania podľa iŠVP pre všeobecno-vzdelávací predmet informatika (ISCED3). Môžete ju využiť pre vyučovanie informatiky v 1. a 2. ročníku SŠ (vyšších ročníkov 8-ročných gymnázií). Svojim obsahom, pri jednohodinovej týždennej dotácii, pokrýva dva polroky školského roku. Takto je eUčebnica aj členená, pričom každá z jej častí obsahuje sadu úloh na záverečné opakovanie.

Učebnica je názorná, obsahuje množstvo praktických úloh, využíva grafické prostredie knižnice tkinter. Žiaci sa na začiatku naučia kresliť grafické útvary, používať cyklus a vetvenie, ovládať program klávesnicou a myšou. V závere tvoria animácie a jednoduché hry. K učebnici majú cez vlastné kontá prístup aj z domáceho prostredia.

Učiteľom poskytuje učebnica servis v podobe pripravených hotových materiálov, zadaní pre žiakov na rôznej kognitívnej úrovni, návodov, metodických poznámok, vypracovaných tematických plánov exportovateľných do ETK, možnosti hodnotiť žiakov a komunikovať s nimi priamo v prostredí eUčebnice.

Veľmi oceňovaná je funkcia úložiska žiackych prác, ktoré si učiteľ môže naraz stiahnuť a hodnotiť bez potreby prístupu na internet. Ak majú učitelia pripravené vlastné úlohy, vedia prostredie eUčebnice využiť aj na ich odovzdávanie, ukladanie i hodnotenie.

eUčebnicu Programujeme v Pythone pre 1. a 2. ročník SŠ (vyššie ročníky OG) si môžete objednať na tejto stránke.  Vzhľadom na jej členenie majú za poplatok 3 € na žiaka k učebnici prístup žiaci aj ich učitelia počas dvoch školských rokov.

Ak by ste predsa len nechceli využiť výhody eLearningového prostredia, učebnicu Programujeme v Pythone, ale aj ďalšie podporné materiály  (Príručku pre učiteľa k učebnici Programujeme v Pythone, Testy k učebnici Programujeme v Pythone) nájdete aj v podobe eKníh. Viac informácií o kompletnej ponuke materiálov pre žiakov a učiteľov nájdete v časti eKnihy.

Poznámka: Učebnica Programujeme v Pythone 1. pokračuje druhým dielom, ktorý spĺňa požiadavky na maturitu z informatiky podľa Cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z informatiky pre 1. oblasť s názvom Algoritmické riešenie problémov.