Ukazováčiky a iné úvodné eCoachingy v AA škole

V tomto školskom roku sme pripravili v AA škole Ukazováčiky a iné úvodné eCoachingy. Vznikli na základe našich i vašich skúseností s používaním eUčebníc 1. stupňa a potreby oddeliť od seba materiál pre učiteľov a materiál pre žiakov. Poradíme vám, ako s nimi pracovať.

Prečo vznikli tieto materiály

Spojenie výkladových a interaktívnych materiálov sa nám neosvedčilo. Žiaci sa výkladovými snímkami museli preklikávať, niektorí ich zbytočne čítali. Pri rôznom pracovnom tempe žiakov bol priebeh hodiny s nimi chaotický a náročný na učiteľov. Navyše na hodinách postavených na samostatnej práci žiakov nemali učitelia žiadny materiál, kde by žiakom ukázali, aké úlohy ich čakajú, prediskutovali spôsob riešenia, alebo si spoločne nejakú úlohu vyriešili.

Úvodné eCoachingy k hodinám

V prepracovanej verzii AA školy sme takmer do každej hodiny pripravili úvodný eCoaching. Jeho obsah závisí od preberanej témy, alebo štádiu jej preberania. Môžete v ňom nájsť:

  1. úvod k téme, spoločné bádanie, upresnenie k objavom žiakov či výklad učiva (pojem „výklad učiva“ by som v tomto prípade nebrala doslovne, keďže poznávanie je postavené na iných aktivitách);
  2. materiál, ako je uvedený vyššie, aj s jednou či dvomi interaktívnymi snímkami, v ktorých si žiaci len vyskúšajú riešiť určitý typ úlohy;
  3. materiál, ako je uvedený vyššie aj so všetkými interaktívnymi snímkami;
  4. Ukazováčik – eCoaching s náhľadmi úloh, ktoré žiakov čakajú v samostatnej práci, niekedy môže obsahovať aj jedno či dve interaktívne cvičenia, v ktorých si žiaci len vyskúšajú riešiť určitý typ úlohy.

Spôsob práce s rôznymi typmi úvodných materiálov

Prvý typ úvodného materiálu nájdete hlavne v hodinách, kde žiaci pracujú s inými programami (kreslenie obrázkov, písanie v textovom editore, tvorba animácií, prezentácií a pod.) Po prejdení tohto eCoachingu žiaci pracujú na pripravených úlohách. Keďže už nie sú spracované do eCoachingov, ďalšie úlohy im predstavíte ich otvorením v učiteľskom počítači.

Druhý typ materiálu (okrem osvojenia si učiva) pripraví žiakov na samostatné riešenie ďalších interaktívnych úloh. Jednu alebo dve interaktívne úlohy si vyriešite spoločne. Žiaci už potom pracujú samostatne v ich materiáloch. Takto spracovaný úvodný eCoaching nájdete napríklad v 21. hodine učebnice 4 — Tabuľky v rodine Usporiadaných.

Tretí typ eCoaching s úvodom a všetkými interaktívnymi snímkami umožňuje paralelnú prácu učiteľa a žiakov. Dialóg púšťa učiteľ na svojom PC, žiaci majú v interaktívnych úlohách pripravené už len reakcie na ich riešenia. Takýto materiál nájdete napríklad pri tréningu písania veľkých a malých písmen s rozlišovacími znamienkami v 2. hodine učebnice 4 — Znamienka sú dôležité, ale aj v 13. hodine učebnice 4 — Agent Šifra a jeho Šifry. Tam učiteľ nájde pre seba dokonca 2 materiály.

Posledný typ úvodného materiálu s názvom Ukazováčik obsahuje len skeny snímok s rôznymi úlohami. Nájdete ho v hodinách, ktoré sú postavené len na samostatnej práci žiakov. Pri premietaní tohto materiálu si môžete dabing zastaviť, prediskutovať so žiakmi, čo sa od nich očakáva a opäť spustiť. Máte samozrejme aj možnosť prejsť si ho viackrát a spustiť samostatnú prácu až vtedy, keď všetci vedia, čo sa od nich očakáva.

Všetky úvodné materiály žiaci na svojich počítačoch preskakujú. Preto je aj percentuálne hodnotenie ich úspešnosti viazané na prejdenú časť hodiny a nie na percente z celého jej obsahu.

Ďalšie informácie sú súčasťou príprav na jednotlivé hodiny. Tie nájdete v Kabinete i Balíčku podporných materiálov k AA škole.