Myšlienkové mapy učebníc informatiky pre 1. stupeň ZŠ

Učitelia AA školy (učebnice informatiky pre 1. stupeň ZŠ) vedia, že okrem samotných učebníc majú k dispozícii aj Klub expertov. Jeho obsahom je softvérová alternatíva pre niektoré úlohy v učebniciach, ale okrem toho  poskytuje aj možnosti rozšíriť žiakom obsah učebnice o ďalšie témy či projekty. Aby ste mali prehľad, čo v Klube expertov nájdete, z akých tém si môžete vybrať, spracovali sme tento obsah pre každý ročník do myšlienkovej mapy.

Obsah Klubu expertov budeme naďalej priebežne dopĺňať. Projekty v programe Scratch Junior a prezentáciách budú dopracované do konca decembra. Do myšlienkových máp sme ich už zaradili.

Myšlienkové mapy k AA škole