Novinky v AA škole – učebniciach informatiky pre 1. stupeň ZŠ

Čo pripravujeme pre našich prvostupniarov do nového školského roka? Popri príprave učebnice Informatika s Alexandrou 3 na získanie doložky sme v nej zaviedli pár noviniek, ktoré skvalitnia aj  uľahčia prácu žiakom i učiteľom.  V priebehu leta chceme tieto zmeny urobiť postupne aj v ďalších učebniciach. O aké vylepšenia a zmeny sa jedná?

Najdôležitejšie časti zadaní sme zvýraznili tučným písmom. Pomôže to žiakom s dyslexiou či poruchami sústredenia. Niekde sme ubrali pár príkladov rovnakého typu, aby sme žiakov nenudili.

V úvode hodín venujúcim sa grafike v programe RNA sme pridali informáciu o alternatívnych hodinách s programom Skicár, ktoré nájdete v Klube expertov. Pri tejto príležitosti sme pridali k hodinám v Klube expertov dabing.

V učebnici 3 sme opäť kúsok skrátili texty a spojili hodnotiace a záverečné dabingy. Postavičky sa nám nebudú skrývať a opätovne objavovať na snímke. Väčšinu dabingov sme nahrali nanovo, aby kamaráti z AA školy pri zmenených dialógoch nehovorili rôznym hlasom.

Hodiny, v ktorých žiaci pracujú s niektorým softvérom vo svojich počítačoch (a nemusia sa prihlasovať do AA školy)  sme už v úvode označili takýmto symbolom. To samozrejme neplatí pre učiteľov, ktorí nájdu v takto označených hodinách materiál na vzdelávanie i zadania úloh.

Niektoré eCoachingy alebo úlohy sme označili takýmto symbolom. Pri práci s ním odporúčame žiakom pracovať v dvojiciach alebo malých skupinách. Symbol pre skupiny je s tromi postavičkami.

Pri striedavej frontálnej výučbe a individuálnej práci žiakov na svojich počítačoch sme do žiackeho eCoachingu pridali značku STOP.  To preto, aby nám žiaci počas hodiny „neutiekli“ k úlohám, pri ktorých potrebujú najprv vysvetlenie.

Do učebnice sme pridali aj úlohy na nácvik práce s kalkulačkou. Žiaci ju síce mali v doplnkoch k dispozícii, ale nevedeli ju používať. Takto budú na využitie kalkulačky pripravení.

Všetky tieto novinky nájdete aj v aktualizovaných prípravách a na začiatku školského roku už budú zahrnuté do príprav v Balíčku podporných materiálov k AA škole.

Tešíme sa na Vás v novom školskom roku 2021/2022!