Informatika s Alexandrou – učebnice pre všetkých žiakov 1. stupňa a ich učiteľov

V tomto školskom roku prichádzame opäť s ponukou online učebníc informatiky pre žiakov 1.stupňa ZŠ. Ich kvalitu potvrdzujú získané doložky s platnosťou do 31. 8. 2026.

V čom sú naše učebnice výnimočné?

Učebnice sú vytvorené v špeciálnom prostredí, užívateľsky príjemnom pre žiakov aj učiteľov. Pokrývajú obsahový aj výkonový štandard iŠVP, ale poskytujú aj niečo navyše pre školy, ktoré vyučujú informatiku od 2. ročníka (plus línia učebníc  – Informatika s Alexandrou 2+, 3+, 4+). Tých „plusov“ je ale v učebniciach oveľa viac.

Učebnice, metodiky a všetky podporné materiály sú spracované tak, aby informatiku dokázali učiť aj nekvalifikovaní učitelia informatiky. Zároveň je obsah učebníc prepojený s učivom ďalších predmetov 1. stupňa ZŠ a reálnymi životnými situáciami. Učiteľov podporujeme pri práci s našimi učebnicami bezplatnými vzdelávaniami, jednoduchou prípravou (všetky materiály pre seba aj žiakov si stiahnete naraz v Balíčku podporných materiálov) a komplexnými prípravami, ktoré obsahujú aj otázky zamerané na hlbšie pochopenie učiva a pre žiaka a učiteľa hodnotnú reflexiu.

V rámci metodiky sa zameriavame na:

 • bádateľský prístup,
 • čítanie s porozumením,
 • gradáciu úloh od nižších k vyšším úrovniam Bloomovej taxonómie, čím rešpektujeme individuálne schopnosti žiakov a dávame učiteľovi priestor pre väčšiu personalizáciu vyučovania,
 • rozvoj samostatnosti ale aj tímovej spolupráce.

Každý učiteľ má svoj jedinečný prístup do učebníc, ktorý mu umožňuje:

 • prístup k obsahu všetkých učebníc, Klubu expertov, k metodike a podporným materiálom,
 • vidieť prácu svojich žiakov rozdelených v skupinách podľa požiadaviek školy,
 • vybrať si zo širokej ponuky zadaní v učebniciach aj Klube expertov podľa vlastných potrieb i potrieb žiakov,
 • sledovať úspešnosť žiakov, hodnotiť a slovne komentovať ich prácu,
 • komunikovať so žiakmi prostredníctvom diskusných skupín a vnútornej mailovej pošty,
 • v prípade záujmu pridávať vlastné zadania pre žiakov.

Každý žiak má svoj jedinečný prístup do učebníc, ktorý mu umožňuje:

 • prístup k obsahu učebnice zo školy aj z domu,
 • v doprovode dabovaných postavičiek samostatne pracovať na zadaných interaktívnych úlohách,
 • vyberať si podľa svojich schopností a záujmu z úloh rôzneho zamerania a náročnosti,
 • kedykoľvek vidieť svoju % úspešnosť a zlepšovať svoju prácu,
 • odovzdávať svoju prácu prostredníctvom učebnice,
 • komunikovať so svojim učiteľom i spolužiakmi.

Naše učebnice sú platené, ale:

 • ich cenu 3€/žiaka/rok naďalej nezvyšujeme,
 • deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia dávame učebnice zdarma alebo v prípade celých škôl za 1€,
 • ak vám počas šk. roka pribudnú nové deti, dostanú od nás prístup do učebníc bezplatne.

Recenzie od učiteľov, metodikov i rodičov

Objednávka