Ochrana osobných údajov

Ak patríte medzi našich zákazníkov, odberateľom noviniek alebo návštevníkov webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosíme, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Správca vašich osobných údajov

Akadémia Alexandra, s. r. o., M. Dulu 48, 036 08 Martin 8, IČO: 46 100 261, DIČ 2023228064, ktorý prevádzkuje  webové stránky www.akademiaalexandra.sk a www.aaskola.sk, vystupuje ako správca vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so Zákonom č. 18/2017 Z.z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov.

Kontaktné údaje

Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania vašich osobných údajov obrátiť, môžete nás kontaktovať na mailovej adrese aa@akademiaalexandra.sk, alebo telefónnych číslach +421 903 507 897, +421 905 943 789.

Prehlasujeme

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä Zákonom č. 18/2017 Z.z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov a GDPR, a teda že:

  • budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonné povinnosti alebo udeleného súhlasu,
  • plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov,
  • umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa Zákonom č. 18/2017 Z.z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy
Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno a priezvisko, telefónne číslo nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy (zaslanie prístupov do webinárov, online vzdelávaní a eUčebníc, riešenie problémov s prihlásením do online služieb). Toto sa netýka neplnoletých užívateľov eUčebníc, ktorých osobných údaje nespracúvame.

Vedenie účtovníctva
Ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Marketing – zasielanie newsletterov
Ak nie ste naším zákazníkom/odoberateľom noviniek, zasielame vám newslettre len na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

Fotografická dokumentácia
Fotodokumentácia z prezenčného
vzdelávania je zverejnená na našej stránke len na základe vášho súhlasu a bez bližšieho určenia osôb, ktoré sú na nej zobrazené.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Naše webové stránky možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Prijali sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov, najmä:

  • osobné dáta máme uložené v počítačoch, priečinkoch a súboroch chránených heslom,
  • využívame a neustále aktualizujeme antivírus a firewall od spoločnosti ESET,
  • pri zabezpečení wifi používame protokol WPA-2Personal + kódovanie TKIP/AES.

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a musia osobné údaje spracúvať v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako my a na dané spracovanie sa špecializujú.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem a služieb:

  • NTS Finance, s. r. o., Sama Chalupku 9, 036 01
  • WebSupport, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava
  • Centre for Modern Education, s.r.o., Šancová 70, 811 05 Bratislava

Odovzdávanie dát mimo Európskej únie

Akékoľvek spracovanie osobných údajov realizujeme na území EÚ.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte množstvo práv. Ak budete chcieť niektorého z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: aa@akademiaalexandra.sk.

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka práva na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Ak sú akékoľvek vaše osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že
spracovávame vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovania nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu.
Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. Odhlásením z odoberania noviniek obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

Právo na prenos údajov
Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup k s lehotou 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)
Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme  viazaní zákonnou povinnosťou (napr. evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom). V tomto prípade zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončenie výmazu vás budeme informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi a pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov

E-maily s informáciami o našich produktoch a službách zasielame školám na mailové adresy z verejne dostupného zoznamu škôl na základe nášho oprávneného záujmu.

V prípade že ste/nie ste našimi zákazníkmi, emaily s inšpiráciami, článkami či produktmi a službami vám zasielame na vaše súkromné mailové adresy len na základe vášho súhlasu.

Vo všetkých prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018 a nahrádzajú predchádzajúce zásady na ochranu osobných údajov, ktoré nájdete na tejto stránke.