Ochrana osobných údajov

Informačný systém Akadémie Alexandra, s. r. o., je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod registračným číslom (čakáme na jeho oznámenie)*.

Plne rešpektujeme súkromie účastníkov vzdelávaní, ale pre prihlásenie na vzdelávanie, vystavenie účtovných dokladov a certifikátu o jeho absolvovaní potrebujeme osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre vyššie uvedený účel a vzájomnú komunikáciu.

Akadémia Alexandra, s. r. o., týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi zákazníkov, získanými prihlásením sa na niektoré vzdelávanie, alebo poskytnutie služby nakladá v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Z vyššie uvedeného zákona plynie aj povinnosť neposkytnutia získaných údajov tretej strane.

Podľa § 17 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa Akadémia Alexandra, s. r. o. súčasne zaväzuje, že po poskytnutí služby vymaže neodkladne osobné údaje zo svojej databázy, mimo osobných údajov uvedených v § 10 ods. 2 písm. d) (titul, meno a priezvisko, e-mailová adresa), ktoré bude naďalej používať v písomnom styku so zákazníkom. Na prianie zákazníka vymaže aj tieto údaje.

Zákazník svojim slobodným rozhodnutím (označením súhlasu so spracovaním osobných údajov) dáva najavo, že si je vedomý všetkých vyššie uvedených skutočností a súhlasí s ďalším spracovaním svojich osobných údajov na uvedený účel.

_____________________________________________________________________________

* Na základe §36 ods. 4 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nemusí prevádzkovateľ čakať na potvrdenie registrácie informačného systému a môže svoju činnosť vykonávať dňom podania žiadosti.