Učebnice ľahšie ako pierko

– prvé elektronické učebnice informatiky na Slovensku, písané s radosťou a láskou k deťom i učiteľom ;o)

eUčebnice pre 1. stupeň ZŠ
Online učebnice Informatika s Alexandrou pre 2. – 4. ročník ZŠ,  pripravené v novom interaktívnom prostredí pre 2. až 4. ročník (podľa iŠVP)

Informatika s Alexandrou pre 2. – 4. ročník ZŠ

V novom prostredí, ktoré nájdete na www.aaskola.sk, deti sprevádza animovaná Saška, myška Megy, agent Šifra, ďalšie motivačné postavičky, ale aj nezbední škriatkovia. Grafika týchto eUčebníc je prívetivá detským užívateľom. Prostredie je veľmi intuitívne, kompletne interaktívne, žiaci dostávajú okamžitú spätnú väzbu na svoju prácu a pri priebežnom i celkovom hodnotení rôzne tituly a certifikáty. Tí najzvedavejší majú k dispozícii mimo obsahu svojej eUčebnice aj Klub expertov.

Pre deti, ktoré majú s čítaním problémy (napr. trpia dyslexiou, slabým zrakom apod.), sú všetky texty zároveň nahovorené.

Učiteľ v tomto prostredí práce žiakov nehodnotí, robí to prostredie samé. Môže však svojim žiakom pridať vlastné úlohy na odovzdanie (napríklad v podobe nejakej výstupnej/ročníkovej práce a pod.). Okrem kompletne pripraveného obsahu v podobe interaktívnych materiálov tu nájde vypracovaný TP exportovateľný do ETK, prípravy na hodiny, rôzne návody a pomôcky na vytlačenie ale aj prácu v rôznych programoch.

Tu si môžete pozrieť a stiahnuť (kliknite naň pravým tlačidlom myši a uložte do svojho počítača) promo video z eUčebnice.  V prípade jej propagácie rodičom nepotrebujete prístup na internet.

Učiteľom poskytuje servis v podobe pripravených hotových materiálov, návodov, metodických poznámok, možnosti hodnotiť žiakov priamo v prostredí učebnice, úložiska žiackych prác i vypracovaného TP.

Spoločné informácie

Každé dieťa získa po zakúpení e-učebníc prístup pomocou prihlasovacích údajov, ktoré zasielame škole (v prípade súkromnej objednávky rodičovi). Pomocou nich sa prihlasuje do svojho konta, kde má sprístupnený príslušný ročník učebnice.

Keďže žiaci majú prístup k svojim učebniciam aj z domu, majú príležitosť  venovať sa  zmysluplným aktivitám v tomto prostredí aj vo svojom voľnom čase, alebo spolu s rodičmi.

Cena vrátane DPH: 3 € na žiaka na celý školský rok/možnosť platby na 2 splátky: 2 €/1. polrok a 1 € /2. polrok, pre učiteľov týchto žiakov je prístup zdarma

Ponuka eUčebníc pre I. stupeň pre tlač.

eUčebnice pre 2. stupeň ZŠ a nižšie ročníky OG
Online učebnice Informatika s Alexom pre 5. – 8. ročník ZŠ a prímu – terciu 8-ročných gymnázií, realizované v prostredí Moodle.

Učebnice sú vytvorená v prostredí Moodle na báze eLearningu s upraveným grafickým prostredím. Nájdete ich na stránke www.akademiaalexandra.sk/moodle. Sú zostavené tak,  že rozvíjajú nielen počítačové zručnosti žiakov ale venujú sa samotnej  informatickej výchove, rozvoju logického myslenia, tvorivosti, schopnosti komunikovať atď. Úlohy sú zamerané okrem iného aj na čítanie s porozumením, tvorbu štruktúr, vytváranie vlastných postojov. Deti sa popri práci s IKT dozvedia mnoho zaujímavých informácií z rôznych oblastí vedy, fungovania spoločnosti, etických dopadov vývoja IKT apod.

Svoje práce môžu žiaci odovzdávať učiteľovi priamo v prostredí učebníc, resp. si ich tam môžu odkladať a následne na nich doma pracovať ďalej. Učiteľ môže priamo v prostredí prácu detí hodnotiť bodmi – sašuliakmi a podľa potreby ju komentovať.

Každé dieťa získa po zakúpení e-učebníc prístup pomocou prihlasovacích údajov, ktoré zasielame škole (v prípade súkromnej objednávky rodičovi). Pomocou nich sa prihlasuje do svojho konta, kde má sprístupnený príslušný ročník učebnice.

Keďže žiaci majú prístup k prostrediu aj z domu, majú príležitosť  venovať sa  zmysluplným aktivitám v tomto prostredí aj v čase svojho voľna, či spolu s rodičmi.

Obsah učebníc zodpovedá iŠVP pre informatiku na ISCED2 platnému od 1. 9. 2015. Učiteľom poskytujú servis v podobe pripravených hotových materiálov, návodov, metodických poznámok, možnosti hodnotiť žiakov priamo v prostredí učebníc, úložiska žiackych prác i vypracovaných TP.

Učebnice pre 5. – 6. a 7. – 8. ročníky sú spracované spoločne a umožňujú  učiteľom preberať učivo podľa školou vypracovaného a schváleného TP. Zároveň dávajú priestor venovať sa témam, ktoré sa doteraz nepreberali, alebo je potrebné ich zopakovať.

Cena vrátane DPH: 3 € na žiaka na celý školský rok/možnosť platby na 2 splátky: 2 €/1. polrok a 1 € /2. polrok, pre učiteľov týchto žiakov je prístup zdarma

Upozornenie! Na začiatku septembra bude k dispozícii približne 8 – 10 vyučovacích hodín  učebnice 8. ročníka, zvyšné hodiny budú dopĺňané v priebehu školského roka. Ďalší rok bude postupne pribúdať jej záverečné pokračovanie pre 9. ročník.

Ponuka eUčebnice pre tlač.

eUčebnice pre SŠ a vyššie ročníky OG
Online učebnica Programujeme v Pythone pre SŠ a vyššie ročníky 8-ročných gymnázií

Učebnica je vytvorená v prostredí Moodle na báze eLearningu s upraveným grafickým prostredím. Nájdete ju na stránke www.akademiaalexandra.sk/moodle.

Svojím rozsahom pokrýva základný kurz programovania podľa iŠVP pre všeobecno-vzdelávací predmet informatika (ISCED3). Môžete ju využiť pre vyučovanie informatiky v 1. a 2. ročníku SŠ (prislúchajúcich ročníkov 8-ročných gymnázií). Svojim obsahom, pri jednohodinovej týždennej dotácii, pokrýva dva polroky školského roku. Takto je eUčebnica aj členená, pričom každá z jej častí obsahuje sadu úloh na záverečné opakovanie.

Je názorná, obsahuje množstvo praktických úloh, využíva grafické prostredie knižnice tkinter. Žiaci sa na začiatku naučia kresliť grafické útvary, používať cyklus a vetvenie, ovládať program klávesnicou a myšou. V závere tvoria animácie a jednoduché hry. K učebnici majú cez vlastné kontá prístup aj z domáceho prostredia.

Učiteľom poskytuje učebnica servis v podobe pripravených hotových materiálov, návodov, metodických poznámok, vypracovaných TP aj možnosti hodnotiť žiakov priamo v prostredí učebníc. Veľmi oceňovaná je funkcia úložiska žiackych prác, ktoré si učiteľ môže naraz stiahnuť a hodnotiť bez potreby prístupu na internet. Ak majú učitelia pripravené vlastné úlohy, vedia prostredie eUčebnice využiť aj na ich odovzdávanie, ukladanie i hodnotenie.

Poznámka: Učebnica Programujeme v Pythone 1. pokračuje druhým dielom, ktorý spĺňa požiadavky na maturitu z informatiky podľa Cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z informatiky pre 1. oblasť s názvom Algoritmické riešenie problémov. Viac informácií o kompletnej ponuke materiálov pre žiakov a učiteľov nájdete v časti eKnihy.

Cena vrátane DPH: 3 € na žiaka a dva školské roky, pre učiteľov týchto žiakov je prístup zdarma

Ponuka eUčebnice pre tlač.