Obchodné podmienky Akadémie Alexandra, s. r. o.

Tieto podmienky upravujú postup objednávky, platby, prístupu k online vzdelávaniam, eUčebniciam, eKnihám, podpory, reklamácie, ochrany autorských práv Akadémie Alexandra, s. r. o., a ochrany osobných údajov zákazníkov.

Poskytovateľ služieb a prevádzkovateľ e-shopu

Akadémia Alexandra, s. r. o.
M. Dulu 48
036 08 Martin 8

IČO: 46 100 261
DIČ: 2023228064
IČ DPH: SK 2023228064
Bankové spojenie: SK18 1100 0000 0029 2485 4857

Podnikateľský subjekt je zapísaný v obchodnom registri pod číslom 54446/L.

Dozorný orgán: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68
fax č. 041/763 21 39

Produkty

Akadémia Alexandra, s. r. o., ponúka pedagógom a verejnosti nasledovné produkty:

1. Individuálne vzdelávanie formou eLearningu

Stačí chuť vzdelávať sa a prístup k internetu a môžete si na ktoromkoľvek mieste a v ktoromkoľvek čase zlepšovať svoje vedomosti a zručnosti. Pomocou Moodle prostredia, starostlivo pripravených vzdelávacích materiálov, videonávodov, pomôcok a lektorov, ktorí s vami budú komunikovať a pomáhať v prípade problémov, absolvujete vzdelávanie podľa vlastného výberu. Tento typ vzdelávania vám ušetrí čas aj finančné prostriedky na cestovanie. Rýchlosť, akou sa vzdelávate, zodpovedá vašim potrebám a schopnostiam.

2. Individuálne vzdelávanie formou webinárov a eLaerningu (kombinovaná forma)

Vzdelávanie prebieha formou spoločných webinárov (videokonferencií), konaných v presne dohodnuté termíny. Pre neprítomných je z každého webinára robený videozáznam, ktorý majú účastníci vzdelávania k dispozícii v eLearningovom (Moodle) prostredí. Tam účastníci odovzdávajú aj vypracované zadania o ktorých následne diskutujú na ďalšom webinári, alebo individuálne s lektorom.

3. Skupinové prezenčné vzdelávanie pre školy, firmy, organizácie

Z ponuky čiastkových vzdelávaní si poskladajte prezenčné vzdelávanie presne podľa potrieb vašej školy, firmy, alebo organizácie. Vzdelávanie sa realizuje vo vašom prostredí a za vopred dohodnutých podmienok.

4. eUčebnice

eUčebnice sú plné primerane spracovaných textov, zaujímavých informácií a zábavných úloh pre žiakov. V každej časti sú pre nich pripravené úlohy  na rôznej úrovni obtiažnosti.  Učebnice sú zostavené tak,  že rozvíjajú nielen počítačové zručnosti žiakov ale venujú sa aj samotnej  informaticke. K voľne dostupným programom majú žiaci pripravené Našepkávače – stručné návody a prehľady niektorých funkcií.  Svoju prácu a aktivitu majú hodnotenú bodmi, pričom na konci školského roku si žiaci 1. stupňa ZŠ môžu vygenerovať certifikát o ukončení daného ročníka eUčebnice. K eUčebniciam majú žiaci prístup aj z domáceho prostredia.

Obsah učebníc zodpovedá iŠVP z informatiky príslušných stupňov škôl. Učiteľom poskytuje servis v podobe pripravených hotových materiálov, návodov, metodických poznámok i vypracovaných TP.

5. eKnihy

eKnihy – moderný spôsob čítania a vzdelávania sa. Môžete si ich stiahnuť  vo formátoch: pdf, epub a mobi.

 Objednávky a platby za služby a produkty

Pri objednávaní eUčebníc, eKníh a online vzdelávaní objednávku uskutočnite prostredníctvom e-shopu. Vygenerovanú faktúru môžete uhradiť aj okamžite platbou kartou alebo cez platobnú bránu.

Pri objednávke prezenčných vzdelávaní s nami komunikujte prostredníctvom mailu. Do objednávky doplňte čísla vybraných vzdelávaní. Všetky ďalšie dojednania budú dohodnuté emailovou komunikáciou. Až na základe upresnenia požiadaviek a vzájomnej akceptácie ceny vám vystavíme faktúru.

Dodanie tovaru a prístup k online vzdelávaniam a eUčebniciam

Po obdržaní platby za eKnihy dostane obratom zákazník jedinečný odkaz na stiahnutie objednaného produktu.

Po objednaní licencie do eUčebníc pre školy dostanú učitelia pokyny k upresneniu delenia žiakov do skupín. Po ich obdržaní budú učiteľovi zaslané prístupové údaje k eUčebnici pre seba a všetkých prihlásených žiakov. V prípade neúhrady licenčného poplatku firma zablokuje prístup do eUčebnice.

Pri objednávke eUčebníc na súkromné účely dostane zákazník po obdržaní platby prístupové údaje pre seba (rodiča z pozície učiteľa), čím bude mať prístupné metodické materiály k učebnici.

Zákazníci, ktorí majú záujem absolvovať online vzdelávanie dostanú po objednávke pokyny k vytvoreniu vlastného konta vo vzdelávacom prostredí. Okamžite po potvrdení platby na účet Akadémie Alexandra, s. r. o., dostane účastník prístupový kľúč k objednanému a teraz už aj uhradenému vzdelávaniu alebo vzdelávaniam. Od tohto momentu má prístup ku všetkým materiálom. Pri webinárových vzdelávaniach zákazníkom vytvára kontá v eLearningovom prostredí Akadémia Alexandra. Zároveň dostávajú internetový odkaz na ktorom prebieha samotný webinár.

V prípade platby za vzdelávanie na dve splátky dostane účastník prístup najprv k prvej polovici vzdelávania a po uhradení druhej splátky následne prístup k jeho druhej časti.

Technické požiadavky

Online kurzy a eUčebnice sú umiestnené na serveroch a môžete ich študovať za použitia akéhokoľvek technicky zodpovedajúceho počítača, ktorý je pripojený k internetu.  Pre správnu funkčnosť kurzov je potrebné, aby bol počítač vybavený moderným typom internetového prehliadača, t.j. Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Internet Explorer aspoň verzie 9 a Microsoft Edge.

Na prehrávanie videonávodov potrebujú účastníci vzdelávania prehrávač, na zobrazenie súborov v pdf formáte Adobe Reader. Tieto programy sú už bežne súčasťou vybavenia počítača. V prípade potreby odporučí lektor voľne dostupný softvér na zobrazenie týchto materiálov.

V eUčebniciach pracujú žiaci navyše s voľne dostupným softvérom, alebo softvérom, ktorým sú všetky základné školy vybavené. S jeho kompatibilitou na hardvér školy by nemal byť problém, nakoľko ho školy už teraz bežne využívajú.

Prezenčné vzdelávania sa realizujú v prostredí a s technikou objednávateľa. Upresnenie požiadaviek zo strany akadémie, alebo objednávateľa sa realizuje e-mailovou poštou.

Podpora zákazníkov

Podpora zákazníkov sa realizuje dvomi spôsobmi. Jednak je to odborná podpora, ktorú garantujeme účastníkom vzdelávania prostredníctvom pridelených lektorov vzdelávaní. S nimi môžu komunikovať prostredníctvom správ, diskusných fór a interného chatu. V prípade eUčebníc rovnakým spôsobom môže komunikovať učiteľ s autorom učebnice. Návody na prácu s eUčebnicami a rôzne formuláre na úpravy skupín, presuny žiakov, či vygenerovanie nového hesla nájdu učitelia/rodičia na našej stránke v karte Podpora. Ďalšiu podporu získava zákazník v podobe bezplatných webinárov k využívaniu eUčebníc.

Účastníkom vzdelávaní garantujeme aj technickú podporu, t. j. riešenie problémov súvisiacich priamo s prístupom do kurzov a Moodle prostredia.

V oboch prípadoch sa zaručujeme, že zabezpečíme kontakt so zákazníkom a riešenie jeho problému do 3 pracovných dní od informácie o jeho existencii.

Reklamácie

V prípade, že Akadémia Alexandra, s. r. o., do troch pracovných dní od ohlásenia problému nebude reagovať na upozornenie o nefunkčnosti stránky, alebo nedostupnosti časti vzdelávacích materiálov, môžu zákazníci požadovať vrátenie časti poplatku za vzdelávanie vo výške 10% z jeho uhradenej ceny.

V prípade, že poruchu nedokáže odstrániť do 7 pracovných dní, môžu zákazníci požadovať vrátenie celého poplatku. S uplatnením tejto reklamácie súvisí aj zablokovanie prístupu účastníka vzdelávania k vzdelávacím materiálom.

V prípade oprávnenej reklamácie je vrátenie finančných prostriedkov možné rovnakým spôsobom ako
bola platba uskutočnená, teda aj na platobnú kartu.

Účastníci vzdelávania musia pri riešení problémov s prístupom aktívne spolupracovať a nemôžu uplatňovať reklamácie z titulu ich nedostatočného technického vybavenia, alebo pomalého internetu.

Ak je problém s prístupom na strane zákazníka (nedostatočné technické vybavenie, pomalý internet) a nie je ho schopný odstrániť, Akadémia Alexandra, s. r. o., vráti zákazníkovi, podľa už absolvovaných modulov vzdelávania, pomernú časť platby za vzdelávanie zníženú o paušálne náklady vo výške 10 Eur. Túto reklamáciu si môže nárokovať zákazník do 14 dní od začiatku vzdelávania alebo prístupu k eUčebniciam.

Vzdelávacie prostredie umožňuje individuálne sledovať aktivity účastníkov vzdelávania. Pokiaľ zistíme, že dochádza k zneužívaniu materiálov, napríklad si zákazník najprv prezrie celý kurz a následne reklamuje jeho nefunkčnosť, reklamácia mu nebude uznaná. K oznámeniu o neakceptovaní reklamácie doloží akadémia výpis jeho aktivít v prostredí kurzu.

Ochrana autorských práv

Stiahnuté materiály zo vzdelávaní, eKníh a eUčebníc nesmú byť pozmeňované ani ďalej šírené žiadnym spôsobom ďalším subjektom. Užívateľské účty sú neprenosné – jeden účet nesmú využívať viacerí užívatelia. eKnihu môže využívať len zákazník, ktorý je nadobúdateľom licencie a jeho údaje sú  uvedené na druhej strane eKnihy. V prípade, že zistíme, že zákazník konto poskytuje ďalším osobám, firma si vyhradzuje právo okamžite zablokovať prístup do eUčebníc a uplatniť si voči zákazníkovi náhradu ušlého zisku. V prípade neoprávneného šírenia eKnihy budeme taktiež postupovať podľa platných zákonov a riešiť porušovanie autorského zákona právnou cestou.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje, ktoré sú získavané počas návštevy týchto webových stránok, a využívaní našich služieb spracovávame v súlade s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR) a Zákona č. 18/2017 Z.z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov.

Na požiadanie vám Akadémia Alexandra, s. r. o. podľa možnosti obratom a písomne ​​oznámi, či a aké osobné údaje má o vás zaznamenané. Ak by aj napriek našim snahám o správnosť údajov a aktuálnosť boli zaznamenané nesprávne informácie, na požiadanie ich opravíme.
Ak máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete ich smerovať na aa@akademiaalexandra.sk kde vám sme k dispozícii nielen v prípade žiadosti o informácie, ale aj v prípade podnetov alebo sťažností.

Podrobne sú informácie o ochrane osobných údajov spracované na stránke https://www.akademiaalexandra.sk/podmienky-ochrany-osobnych-udajov/.

Záver

Zákazník označením súhlasu s obchodnými podmienkami dáva najavo, že si ich preštudoval a je si vedomý podmienok, za ktorých môže služby Akadémie Alexandra, s. r. o., využívať. Zároveň sa zaväzuje dodržiavať Autorský zákon a v jeho zmysle neposkytovať prístup k vzdelávaniu Akadémie Alexandra, s. r. o., tretím osobám.