Obchodné podmienky Akadémie Alexandra, s. r. o.

Tieto podmienky upravujú postup objednávky, platby, prístupu k online vzdelávaniam, virtuálnym krúžkom, eUčebniciam, podpory, reklamácie, ochrany autorských práv Akadémie Alexandra, s. r. o., a ochrany osobných údajov zákazníkov.

Produkty

Akadémia Alexandra, s. r. o., ponúka pedagógom a verejnosti možnosť vzdelávať sa viacerými spôsobmi:

1. Individuálne vzdelávanie formou eLearningu

Stačí chuť vzdelávať sa a prístup k internetu a môžete si na ktoromkoľvek mieste a v ktoromkoľvek čase zlepšovať svoje vedomosti a zručnosti. Pomocou Moodle prostredia, starostlivo pripravených vzdelávacích materiálov, videonávodov, pomôcok a lektorov, ktorí s vami budú komunikovať a pomáhať v prípade problémov, absolvujete vzdelávanie podľa vlastného výberu. Tento typ vzdelávania vám ušetrí čas aj finančné prostriedky na cestovanie. Rýchlosť, akou sa vzdelávate, zodpovedá vašim potrebám a schopnostiam.

2. Skupinové prezenčné vzdelávanie pre školy, firmy, organizácie

Z ponuky čiastkových vzdelávaní si poskladajte prezenčné vzdelávanie presne podľa potrieb vašej školy, firmy, alebo organizácie. Vzdelávanie sa realizuje vo vašom prostredí a za vopred dohodnutých podmienok.

3. Virtuálne krúžky

Virtuálne krúžky/kurzy sú určené pre deti a študentov, ktorí majú veľký záujem o témy, ktoré ponúkame, ale nemajú vo svojom okolí možnosť priameho vzdelávania sa. My im vďaka nášmu elearningovému systému ponúkame riešenie – tzv. “krúžky na diaľku”.

Každý týždeň bude v pravidelnom termíne prebiehať webinár, kde budú môcť deti/študenti sledovať svojho lektora online. Preberú spolu zvolenú tému, budú môcť klásť otázky, pracovať paralelne s lektorom, diskutovať medzi sebou. Následne dostanú na týždeň zadania, ktoré po vypracovaní sprístupnia lektorovi na stránke kurzu a lektor im ich vyhodnotí. Podľa potreby môžu lektorovi kedykoľvek písať alebo diskutovať aj navzájom medzi sebou.

4. eUčebnice

eUčebnice sú plné primerane spracovaných textov, zaujímavých informácií a zábavných úloh pre žiakov. V každej časti sú pre nich pripravené úlohy  na rôznej úrovni obtiažnosti.  Učebnice sú zostavené tak,  že rozvíjajú nielen počítačové zručnosti žiakov ale venujú sa aj samotnej  informatickej výchove. K voľne dostupným programom majú žiaci pripravené Našepkávače – stručné návody a prehľady niektorých funkcií.  Svoju prácu a aktivitu, majú hodnotenú bodmi, pričom na konci školského roku dostane každé dieťa diplom s ich počtom. K eUčebniciam majú žiaci prístup aj z domáceho prostredia.

Obsah učebníc zodpovedá ŠVP z informatickej výchovy. Učiteľom poskytuje servis v podobe pripravených hotových materiálov, návodov, metodických poznámok i vypracovaných TVVP.

 Objednávky a platby za vzdelávanie, virtuálne krúžky a prístup do eUčebníc

Pri individuálnom vzdelávaní, virtuálnych krúžkoch a prístupu k eUčebniciam objednávku uskutočnite prostredníctvom online formulára na stránke Akadémie Alexandra, s.r.o. Na základe nej vám bude doručená faktúra. V prípade vzdelávacích aktivít budeme vo faktúre rešpektovať nielen objednávku vzdelávaní, ale individuálne aj vaše osobitné želania (napríklad platbu na dve splátky, objednávka viacerých kurzov naraz a pod.). Vo faktúre vám na základe objednávky bude automaticky odpočítaná zľava, pokiaľ na ňu máte nárok. V prípade, že dôjde k objednávke ďalšieho (ďalších) vzdelávania/ní, zľavy vám uplatníme v nasledujúcich faktúrach.

Pri objednávke prezenčných vzdelávaní doplňte do objednávky čísla vybraných vzdelávaní. Všetky ďalšie dojednania budú dohodnuté emailovou komunikáciou. Až na základe upresnenia požiadaviek a vzájomnej akceptácie ceny vám vystavíme faktúru.

Prístup k online vzdelávaniam, virtuálnym krúžkom a eUčebniciam

Zákazníci, ktorí majú záujem absolvovať online vzdelávanievirtuálne krúžky dostanú po objednávke pokyny k vytvoreniu vlastného konta vo vzdelávacom prostredí. Okamžite po potvrdení platby na účet Akadémie Alexandra, s.r.o., dostane účastník prístupový kľúč k objednanému a teraz už aj uhradenému vzdelávaniu/virtuálnemu krúžku, alebo vzdelávaniam/krúžkom. Od tohto momentu má prístup ku všetkým materiálom, resp. pri virtuálnych krúžkoch aj webinárom.

V prípade platby za vzdelávanie/virtuálny krúžok na dve splátky dostane účastník prístup najprv k prvej polovici vzdelávania/krúžku a po uhradení druhej splátky následne prístup k jeho druhej časti.

Zákazníci (učitelia), ktorí si objednali prístup k eUčebniciam pre svojich žiakov dostanú po objednávke pokyny k vytvoreniu menného zoznamu žiakov. Po úhrade poplatku, vytvorí naša firma kontá učiteľom aj žiakom. Následne dostane učiteľ prístupové údaje k eUčebnici pre seba a všetkých prihlásených žiakov.

Technické požiadavky

Online kurzy, eUčebnice aj prostredie virtuálnych krúžkov sú umiestnené na serveroch a môžete ich študovať za použitia akéhokoľvek technicky zodpovedajúceho počítača, ktorý je pripojený k internetu.  Pre správnu funkčnosť kurzov je potrebné, aby bol počítač vybavený moderným typom internetového prehliadača, t.j. Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome a Internet Explorer aspoň verzie 9.

Účastníci virtuálnych krúžkov sú povinní si zabezpečiť zariadenie pre zvukový výstup – reproduktory, alebo slúchadlá. Pre dobrú kvalitu realizovaných webinárov je potrebné mať dostatočne rýchly internet. Odporúčame spojenie káblom, alebo iným rýchlym pripojením.

Na prehrávanie videonávodov potrebujú účastníci vzdelávania prehrávač, na zobrazenie súborov v pdf formáte Adobe Reader. Tieto programy sú už bežne súčasťou vybavenia počítača. V prípade potreby odporučí lektor voľne dostupný softvér na zobrazenie týchto materiálov.

V eUčebniciach pracujú žiaci navyše s voľne dostupným softvérom, alebo softvérom, ktorým sú všetky základné školy vybavené. S jeho kompatibilitou na hardvér školy by nemal byť problém, nakoľko ho školy už teraz bežne využívajú.

Prezenčné vzdelávania sa realizujú v prostredí a s technikou objednávateľa. Upresnenie požiadaviek zo strany akadémie, alebo objednávateľa sa realizuje e-mailovou poštou.

Podpora zákazníkov

Podpora zákazníkov sa realizuje dvomi spôsobmi. Jednak je to odborná podpora, ktorú garantujeme účastníkom vzdelávania prostredníctvom pridelených lektorov vzdelávaní a virtuálnych krúžkov. S nimi môžu komunikovať prostredníctvom správ, diskusných fór a interného chatu. V prípade eUčebníc rovnakým spôsobom môže komunikovať učiteľ s autorom učebnice.

Účastníkom vzdelávaní garantujeme aj technickú podporu, t. j. riešenie problémov súvisiacich priamo s prístupom do kurzov a Moodle prostredia.

V oboch prípadoch sa zaručujeme, že zabezpečíme kontakt so zákazníkom a riešenie jeho problému do 3 pracovných dní od informácie o jeho existencii.

Reklamácie

V prípade, že Akadémia Alexandra, s. r. o., do troch pracovných dní od ohlásenia problému nebude reagovať na upozornenie o nefunkčnosti stránky, alebo nedostupnosti časti vzdelávacích materiálov, môžu zákazníci požadovať vrátenie časti poplatku za vzdelávanie vo výške 10% z jeho uhradenej ceny.

V prípade, že poruchu nedokáže odstrániť do 7 pracovných dní, môžu zákazníci požadovať vrátenie celého poplatku. S uplatnením tejto reklamácie súvisí aj zablokovanie prístupu účastníka vzdelávania k vzdelávacím materiálom.

Účastníci vzdelávania musia pri riešení problémov s prístupom aktívne spolupracovať a nemôžu uplatňovať reklamácie z titulu ich nedostatočného technického vybavenia, alebo pomalého internetu.

Ak je problém s prístupom na strane zákazníka (nedostatočné technické vybavenie, pomalý internet) a nie je ho schopný odstrániť, Akadémia Alexandra, s. r. o., vráti zákazníkovi, podľa už absolvovaných modulov vzdelávania, pomernú časť platby za vzdelávanie zníženú o paušálne náklady vo výške 10 Eur. Túto reklamáciu si môže nárokovať zákazník do 14 dní od začiatku vzdelávania, činnosti virtuálneho krúžku alebo prístupu k eUčebniciam.

Vzdelávacie prostredie umožňuje individuálne sledovať aktivity účastníkov vzdelávania. Pokiaľ zistíme, že dochádza k zneužívaniu materiálov, napríklad si zákazník najprv prezrie celý kurz a následne reklamuje jeho nefunkčnosť, reklamácia mu nebude uznaná. K oznámeniu o neakceptovaní reklamácie doloží akadémia výpis jeho aktivít v prostredí kurzu.

Ochrana autorských práv

Stiahnuté materiály zo vzdelávaní, virtuálnych krúžkov a eUčebníc nesmú byť pozmeňované ani ďalej šírené žiadnym spôsobom ďalším subjektom. Užívateľské účty sú neprenosné – jeden účet nesmú využívať viacerí užívatelia.  V prípade, že zistíme, že zákazník konto poskytuje ďalším osobám, firma si vyhradzuje právo okamžite prístup zablokovať a uplatniť si voči zákazníkovi náhradu ušlého zisku.

Ochrana osobných údajov

Informačný systém Akadémie Alexandra, s. r. o. je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR.

Plne rešpektujeme súkromie účastníkov vzdelávaní, virtuálnych krúžkov a zákazníkom s prístupom k eUčebniciam ale pre prihlásenie na vzdelávanie, vystavenie účtovných dokladov a certifikátu o jeho absolvovaní potrebujeme osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre vyššie uvedený účel a vzájomnú komunikáciu.

Akadémia Alexandra, s. r. o., týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi zákazníkov, získanými prihlásením sa na niektoré vzdelávanie, alebo poskytnutie služby nakladá v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Z vyššie uvedeného zákona plynie aj povinnosť neposkytnutia získaných údajov tretej strane.

Podľa § 17 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa Akadémia Alexandra, s. r. o., súčasne zaväzuje, že po poskytnutí služby vymaže neodkladne osobné údaje zo svojej databázy, mimo osobných údajov uvedených v § 10 ods. 2 písm. d) (titul, meno a priezvisko, e-mailová adresa), ktoré bude naďalej používať v písomnom styku so zákazníkom. Na prianie zákazníka vymaže aj tieto údaje.

Zákazník svojim slobodným rozhodnutím (označením súhlasu so spracovaním osobných údajov) dáva najavo, že si je vedomý všetkých vyššie uvedených skutočností a súhlasí s ďalším spracovaním svojich osobných údajov na uvedený účel.

Záver

Zákazník označením súhlasu s obchodnými podmienkami dáva najavo, že si ich preštudoval a je si vedomý podmienok, za ktorých môže služby Akadémie Alexandra, s. r. o., využívať. Zároveň sa zaväzuje dodržiavať Autorský zákon a v jeho zmysle neposkytovať prístup k vzdelávaniu Akadémie Alexandra, s. r. o., tretím osobám.