Obchodné podmienky Akadémie Alexandra, s. r. o.

Tieto podmienky upravujú postup objednávky, platby, prístupu k online vzdelávaniam, eUčebniciam, eKnihám, podpory, reklamácie, ochrany autorských práv Akadémie Alexandra, s. r. o., a ochrany osobných údajov zákazníkov.

Poskytovateľ služieb a prevádzkovateľ e-shopu

Akadémia Alexandra, s. r. o.
M. Dulu 48
036 08 Martin 8

IČO: 46 100 261
DIČ: 2023228064
IČ DPH: SK 2023228064
Bankové spojenie: SK18 1100 0000 0029 2485 4857

Podnikateľský subjekt je zapísaný v obchodnom registri pod číslom 54446/L.

Dozorný orgán: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68
fax č. 041/763 21 39

Produkty

Akadémia Alexandra, s. r. o., ponúka pedagógom a verejnosti nasledovné produkty:

1. Individuálne vzdelávanie formou eLearningu

Stačí chuť vzdelávať sa a prístup k internetu a môžete si na ktoromkoľvek mieste a v ktoromkoľvek čase zlepšovať svoje vedomosti a zručnosti. Pomocou Moodle prostredia, starostlivo pripravených vzdelávacích materiálov, videonávodov, pomôcok a lektorov, ktorí s vami budú komunikovať a pomáhať v prípade problémov, absolvujete vzdelávanie podľa vlastného výberu. Tento typ vzdelávania vám ušetrí čas aj finančné prostriedky na cestovanie. Rýchlosť, akou sa vzdelávate, zodpovedá vašim potrebám a schopnostiam.

2. Skupinové prezenčné vzdelávanie pre školy, firmy, organizácie

Z ponuky čiastkových vzdelávaní si poskladajte prezenčné vzdelávanie presne podľa potrieb vašej školy, firmy, alebo organizácie. Vzdelávanie sa realizuje vo vašom prostredí a za vopred dohodnutých podmienok.

3. eUčebnice

eUčebnice sú plné primerane spracovaných textov, zaujímavých informácií a zábavných úloh pre žiakov. V každej časti sú pre nich pripravené úlohy  na rôznej úrovni obtiažnosti.  Učebnice sú zostavené tak,  že rozvíjajú nielen počítačové zručnosti žiakov ale venujú sa aj samotnej  informaticke. K voľne dostupným programom majú žiaci pripravené Našepkávače – stručné návody a prehľady niektorých funkcií.  Svoju prácu a aktivitu, majú hodnotenú bodmi, pričom na konci školského roku dostane každé dieťa diplom/certifikát o ukončení daného ročníka eUčebnice. K eUčebniciam majú žiaci prístup aj z domáceho prostredia.

Obsah učebníc zodpovedá iŠVP z informatiky príslušných stupňov škôl. Učiteľom poskytuje servis v podobe pripravených hotových materiálov, návodov, metodických poznámok i vypracovaných TP.

4. eKnihy

eKnihy – moderný spôsob čítania a vzdelávania sa. Môžete si ich stiahnuť  vo formátoch: pdf, epub a mobi.

 Objednávky a platby za služby a produkty

Pri objednávaní eUčebníc a eKníh objednávku uskutočnite prostredníctvom e-shopu. Vygenerovanú faktúru môžete uhradiť okamžite platbou kartou alebo cez platobnú bránu.

Pri individuálnom vzdelávaní objednávku uskutočnite prostredníctvom online formulára na stránke Akadémie Alexandra, s.r.o. Na základe nej vám bude doručená faktúra. V prípade vzdelávacích aktivít budeme vo faktúre rešpektovať nielen objednávku vzdelávaní, ale individuálne aj vaše osobitné želania (napríklad platbu na dve splátky, objednávka viacerých kurzov naraz a pod.). Vo faktúre vám na základe objednávky bude automaticky odpočítaná zľava, pokiaľ na ňu máte nárok. V prípade, že dôjde k objednávke ďalšieho (ďalších) vzdelávania/ní, zľavy vám uplatníme v nasledujúcich faktúrach.

Pri objednávke prezenčných vzdelávaní doplňte do objednávky čísla vybraných vzdelávaní. Všetky ďalšie dojednania budú dohodnuté emailovou komunikáciou. Až na základe upresnenia požiadaviek a vzájomnej akceptácie ceny vám vystavíme faktúru.

Dodanie tovaru a prístup k online vzdelávaniam a eUčebniciam

Po obdržaní platby za eKnihy dostane obratom zákazník jedinečný odkaz na stiahnutie objednaného produktu.

Po objednaní licencie do eUčebníc pre školy dostanú učitelia pokyny k upresneniu delenia žiakov do skupín. Po ich obdržaní budú učiteľovi zaslané prístupové údaje k eUčebnici pre seba a všetkých prihlásených žiakov. V prípade neúhrady licenčného poplatku firma zablokuje prístup do eUčebnice.

Pri objednávke eUčebníc na súkromné účely dostane zákazník po obdržaní platby prístupové údaje pre seba (rodiča z pozície učiteľa) a dieťa (z pozície žiaka).

Zákazníci, ktorí majú záujem absolvovať online vzdelávanie dostanú po objednávke pokyny k vytvoreniu vlastného konta vo vzdelávacom prostredí. Okamžite po potvrdení platby na účet Akadémie Alexandra, s.r.o., dostane účastník prístupový kľúč k objednanému a teraz už aj uhradenému vzdelávaniu alebo vzdelávaniam. Od tohto momentu má prístup ku všetkým materiálom aj webinárom.

V prípade platby za vzdelávanie na dve splátky dostane účastník prístup najprv k prvej polovici vzdelávania a po uhradení druhej splátky následne prístup k jeho druhej časti.

Technické požiadavky

Online kurzy a eUčebnice sú umiestnené na serveroch a môžete ich študovať za použitia akéhokoľvek technicky zodpovedajúceho počítača, ktorý je pripojený k internetu.  Pre správnu funkčnosť kurzov je potrebné, aby bol počítač vybavený moderným typom internetového prehliadača, t.j. Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome a Internet Explorer aspoň verzie 9.

Na prehrávanie videonávodov potrebujú účastníci vzdelávania prehrávač, na zobrazenie súborov v pdf formáte Adobe Reader. Tieto programy sú už bežne súčasťou vybavenia počítača. V prípade potreby odporučí lektor voľne dostupný softvér na zobrazenie týchto materiálov.

V eUčebniciach pracujú žiaci navyše s voľne dostupným softvérom, alebo softvérom, ktorým sú všetky základné školy vybavené. S jeho kompatibilitou na hardvér školy by nemal byť problém, nakoľko ho školy už teraz bežne využívajú.

Prezenčné vzdelávania sa realizujú v prostredí a s technikou objednávateľa. Upresnenie požiadaviek zo strany akadémie, alebo objednávateľa sa realizuje e-mailovou poštou.

Podpora zákazníkov

Podpora zákazníkov sa realizuje dvomi spôsobmi. Jednak je to odborná podpora, ktorú garantujeme účastníkom vzdelávania prostredníctvom pridelených lektorov vzdelávaní. S nimi môžu komunikovať prostredníctvom správ, diskusných fór a interného chatu. V prípade eUčebníc rovnakým spôsobom môže komunikovať učiteľ s autorom učebnice. Návody na prácu s eUčebnicami a rôzne formuláre na úpravy skupín, presuny žiakov, či vygenerovanie nového hesla nájdu učitelia/rodičia na našej stránke v karte Podpora. Ďalšiu podporu získava zákazník v podobe bezplatných webinárov k využívaniu eUčebníc.

Účastníkom vzdelávaní garantujeme aj technickú podporu, t. j. riešenie problémov súvisiacich priamo s prístupom do kurzov a Moodle prostredia.

V oboch prípadoch sa zaručujeme, že zabezpečíme kontakt so zákazníkom a riešenie jeho problému do 3 pracovných dní od informácie o jeho existencii.

Reklamácie

V prípade, že Akadémia Alexandra, s. r. o., do troch pracovných dní od ohlásenia problému nebude reagovať na upozornenie o nefunkčnosti stránky, alebo nedostupnosti časti vzdelávacích materiálov, môžu zákazníci požadovať vrátenie časti poplatku za vzdelávanie vo výške 10% z jeho uhradenej ceny.

V prípade, že poruchu nedokáže odstrániť do 7 pracovných dní, môžu zákazníci požadovať vrátenie celého poplatku. S uplatnením tejto reklamácie súvisí aj zablokovanie prístupu účastníka vzdelávania k vzdelávacím materiálom.

V prípade oprávnenej reklamácie je vrátenie finančných prostriedkov možné rovnakým spôsobom ako
bola platba uskutočnená, teda aj na platobnú kartu.

Účastníci vzdelávania musia pri riešení problémov s prístupom aktívne spolupracovať a nemôžu uplatňovať reklamácie z titulu ich nedostatočného technického vybavenia, alebo pomalého internetu.

Ak je problém s prístupom na strane zákazníka (nedostatočné technické vybavenie, pomalý internet) a nie je ho schopný odstrániť, Akadémia Alexandra, s. r. o., vráti zákazníkovi, podľa už absolvovaných modulov vzdelávania, pomernú časť platby za vzdelávanie zníženú o paušálne náklady vo výške 10 Eur. Túto reklamáciu si môže nárokovať zákazník do 14 dní od začiatku vzdelávania alebo prístupu k eUčebniciam.

Vzdelávacie prostredie umožňuje individuálne sledovať aktivity účastníkov vzdelávania. Pokiaľ zistíme, že dochádza k zneužívaniu materiálov, napríklad si zákazník najprv prezrie celý kurz a následne reklamuje jeho nefunkčnosť, reklamácia mu nebude uznaná. K oznámeniu o neakceptovaní reklamácie doloží akadémia výpis jeho aktivít v prostredí kurzu.

Ochrana autorských práv

Stiahnuté materiály zo vzdelávaní, eKníh a eUčebníc nesmú byť pozmeňované ani ďalej šírené žiadnym spôsobom ďalším subjektom. Užívateľské účty sú neprenosné – jeden účet nesmú využívať viacerí užívatelia. eKnihu môže využívať len zákazník, ktorý je nadobúdateľom licencie a jeho údaje sú  uvedené na druhej strane eKnihy. V prípade, že zistíme, že zákazník konto poskytuje ďalším osobám, firma si vyhradzuje právo okamžite zablokovať prístup do eUčebníc a uplatniť si voči zákazníkovi náhradu ušlého zisku. V prípade neoprávneného šírenia eKnihy budeme taktiež postupovať podľa platných zákonov a riešiť porušovanie autorského zákona právnou cestou.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje, ktoré sú získavané počas návštevy týchto webových stránok, a využívaní našich služieb spracovávame v súlade so Zákonom č. 18/2017 Z.z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov.

Na požiadanie vám Akadémia Alexandra, s. r. o. podľa možnosti obratom a písomne ​​oznámi, či a aké osobné údaje má o vás zaznamenané. Ak by aj napriek našim snahám o správnosť údajov a aktuálnosť boli zaznamenané nesprávne informácie, na požiadanie ich opravíme.
Ak máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete ich smerovať na aa@akademiaalexandra.sk kde vám sme k dispozícii nielen v prípade žiadosti o informácie, ale aj v prípade podnetov alebo sťažností.

Podrobne sú informácie o ochrane osobných údajov spracované na stránke https://www.akademiaalexandra.sk/podmienky-ochrany-osobnych-udajov/.

Záver

Zákazník označením súhlasu s obchodnými podmienkami dáva najavo, že si ich preštudoval a je si vedomý podmienok, za ktorých môže služby Akadémie Alexandra, s. r. o., využívať. Zároveň sa zaväzuje dodržiavať Autorský zákon a v jeho zmysle neposkytovať prístup k vzdelávaniu Akadémie Alexandra, s. r. o., tretím osobám.