Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

Článok I.

Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom je spoločnosť Akadémia Alexandra, s. r. o.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú Akadémia Alexandra, s. r. o., M. Dulu 48, 036 08 Martin 8, IČO: 46 100 261, DIČ 2023228064.

Prevádzkovateľ zodpovedná za spracúvanie osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR) a Zákona č. 18/2017 Z.z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ neurčuje zodpovednú osobu.

Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do tretej krajiny (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácie.

„Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby

Článok II.

Účely spracúvania, právne základy spracúvania, kategórie dotknutých osôb, doba uchovávania OÚ, príjemcovia OÚ

 
Účel spracúvania OÚ Právny základ na spracovanie
článok 6 ods. 1 GDPR
zákony v znení neskorších predpisov
Kategórie dotknutých osôb Kategória OÚ Doba uchovávania OÚ
vystavenie daňového dokladu článok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR
zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
zákazníci bežné osobné údaje – meno, priezvisko, škola/inštitúcia, e-mail, telefónne číslo, fakturačné údaje podľa zákona uvedeného v právnom základe
zmluvné a predzmluvné vzťahy článok 6 ods. 1 písmeno b) GDPR
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy
zákazníci bežné osobné údaje – meno, priezvisko, inštitúcia, e-mail, telefónne číslo, údaje potrebné pre uzatváranie zmlúv lehota uvedená v zmluve
reklamácie článok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR
zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
zákazníci bežné osobné údaje – meno, priezvisko, škola/inštitúcia, e-mail, telefónne číslo, fakturačné údaje podľa zákona uvedeného v právnom základe
zasielanie marketingových materiálov článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR
dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel
zákazníci bežné osobné údaje – meno, priezvisko, e-mail 10 rokov alebo po dobu udeleného súhlasu
zasielanie bezplatných eBookov článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR
dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel
zákazníci bežné osobné údaje – e-mail 1 rok alebo po dobu udeleného súhlasu
identifikácia užívateľa webstránky článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR
dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel
návštevníci webstránky bežné osobné údaje – meno, priezvisko, e-mail počas trvania registrácie
prihlásenie sa užívateľa do online služieb (webináre, vzdelávania realizované kombinovanou formou) článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR
dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel
návštevníci webstránky bežné osobné údaje – meno, priezvisko, inštitúcia, e-mail, telefónne číslo webináre – 2 mesiace, vzdelávanie – 1 rok
identifikácia užívateľa eUčebnice článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR
dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel
užívatelia eUčebníc bežné osobné údaje – meno, priezvisko, škola/inštitúcia, e-mail počas platnosti licencie na užívanie služieb a 2 kalendárne mesiace po jej platnosti

Kategória príjemcov osobných údajov

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií,  využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem a služieb:

  • NTS Finance, s. r. o., Sama Chalupku 9, 036 01 Martin
  • SmartSelling a. s., Netroufalky 797/5, Bohunice, 625 00 Brno
  • Centre for Modern Education, s.r.o., Pobřežní 34, 186 00 Praha 8

Pri poskytovaní osobných údajov, ktoré sú zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou je dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné vybavenie objednávky, poskytovanie objednaných služieb zákazníkom i jeho účasť na bezplatných online službách (webinároch, minivzdelávaniach a pod.).

Článok III

Práva dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR.

Ide o právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov.

Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 82007 Bratislava 27, Tel: 02/32313214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk)

Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe písomného súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu vašich práv ako dotknutej osoby nás prosím kontaktujte na mailovej adrese aa@akademiaalexandra.sk, alebo telefónnych číslach +421 903 507 897, +421 905 943 789.