eUčebnica informatiky pre 8. ročník ZŠ – ročná licencia pre školy

4,00  s DPH (3,33  bez DPH)

Učebnica je vytvorená v prostredí Moodle na báze eLearningu, s upraveným grafickým prostredím. Obsah zodpovedá iŠVP. Je prístupná pomocou webových prehliadačov. Každý žiak/učiteľ dostáva svoj vlastný prístup.

Poznámka: Učebnice 7.-.8. ročníka sú spojené do jedného celku, čo umožňuje učiteľovi prispôsobiť si poradie tém a tempo práce. 

Autorky: Mgr. Eva Uličná, PaedDr. Martina Chalachánová 

Popis

V 8. ročníku sa žiaci oboznámia s nasledujúcimi témami:

 1. Práca s textom – formátovanie, využitie tabuliek
 2. Prezentácie – ako všetko v prezentácii správne prepojiť
 3. Tabuľky – výpočty a funkcie, a urobíme si aj malý prieskum
 4. Štruktúry – ešte nám ostali myšlienkové mapy a tie sa môžu zísť všade
 5. Programovanie – ako naučiť program rozhodovať sa, čo s údajmi, ktoré menia svoje hodnotu a niečo o vstupoch a výstupoch, na záver už seriózna hra
 6. Informačná spoločnosť – bezpečie a legálnosť na prvom mieste

Učitelia s učebnicou získajú:

 • množstvo zaujímavých informácií, zábavných úloh na rôznej úrovni náročnosti a pre rôzne typy žiakov, ich počet dáva možnosť výberu deťom aj učiteľom;
 • výklad nového učiva, ktorý umožňuje individuálnu prácu žiakov na hodine;
 • motivácia žiakov v podobe získavania bodov – sašuliakov;
 • obsah budujúci zdravý postoj žiakov k IT technológiám a duševnému vlastníctvu; úlohy zamerané na rozvoj logického myslenia, tvorivosti, čitateľskej gramotnosti, schopnosti komunikovať, zaujať vlastný postoj a na budovanie hodnotového systému žiakov.

Učitelia navyše získajú:

 • kompletne pripravené a rozpracované vyučovacie hodiny na celý školský rok, pomocné materiály, pracovné listy, obrázky apod.,
 • metodické návody na vedenie každej hodiny, správne riešenia úloh prístupné iba učiteľovi, vypracované tematické plány,
 • možnosť hodnotiť bodmi i slovne žiacke práce priamo v učebnici,
 • úložisko žiackych prác.

Ďalšie plusy pre rodičov:

prístup do eUčebníc aj z domu, prehľad o tom, čo sa deti učia, príležitosť venovať sa  zmysluplným aktivitám na počítači aj v domácom prostredí, možnosť podľa podrobných návodov nainštalovať deťom do počítača  overené voľne dostupné programy. 

Prístup pre učiteľa S hromadnou objednávkou eUčebníc majú učitelia prístup zdarma.
Podpora Na stránke Akadémie Alexandra nájdete na karte Podpora pomoc v podobe rôznych formulárov, tematických plánov a návodov na používanie eUčebníc v podobe videa či textu s obrázkami. Ďalšie podrobné návody a prípravy na každú hodinu nájdete v Kabinete AA školy alebo metodických príručkách k učebniciam 2. stupňa a SŠ.
Webináre Pre učiteľov využívajúcich naše eUčebnice realizujeme bezplatné webináre, na ktorých sa bližšie zoznámia s učebnicami. Na tieto webináre môžete „priniesť“ vlastné otázky k ich využívaniu.
Vyskúšajte si AA školu
Prvé štyri hodiny v každom ročníku AA školy (učebnice pre 1. stupeň ZŠ) si môžete vyskúšať bez potreby registrácie. Môžete s nimi pracovať hneď od začiatku školského roku, kým nedostanete prihlasovacie údaje žiakov.

Možno by sa Vám páčilo…